ประกาศรับสมัครโรงเรียนการไปรษณีย์ 2561
ประกาศ,  ประกาศรับสมัคร

ประกาศรับสมัครโรงเรียนการไปรษณีย์ 2561

ประกาศรับสมัครโรงเรียนการไปรษณีย์ 2561 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน – 5 พฤษภาคมนี้

ประกาศรับสมัครโรงเรียนการไปรษณีย์ 2561
ประกาศรับสมัครโรงเรียนการไปรษณีย์ 2561

เปิดรับสมัครนักเรียนโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปี 2561

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (สายสามัญ/กศน.) อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ เข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2561

คุณสมบัติ

สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) / กศน.
-อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
-เกรดเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2.50

ภาพรวมหลักสูตร

โรงเรียนการไปรษณีย์เป็นหลักสูตรของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่มุ่งให้ความรู้และเสริมสร้างทักษะการทำงานด้านต่างๆ ในงานไปรษณีย์ ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการทรัพยากร การขนส่งและโลจิสติกส์ฯลฯ ซึ่งมีระยะเวลาศึกษา 1 ปี ทั้งนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนการไปรษณีย์จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งพนักงานไปรษณีย์ ระดับ 2 ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 

สำหรับผู้สนใจ

สามารถตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมบันทึกข้อมูลการสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th 
ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2561 โดยชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ THP Contact Center 1545 หรือ ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้าน
ขอบคุณข้อมูลจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
สามารถติดตามอัพเดตข้อมูลก่อนใครได้ที่ https://www.facebook.com/PostalStory/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *